Integrovaný systém dle ISO

Naše společnost se od svého založení v roce 1993 prezentuje sloganem „dokonalost každým voltem“

k naplnění cílů uvedeného sloganu svou činnost firma směřovala k dodávkám všech služeb ve vysoké technické úrovni, dohodnutém čase a především v nejvyšší kvalitě. Systém managementu jakosti byl zaveden a certifikován u společnosti již v roce 1998. Zvyšování kvality naší produkce a uspokojování potřeb zákazníka je věnována pozornost na všech stupních řízení.

Naše společnost se zaměřila mimo zdokonalování systému jakosti, také k ochraně životního prostředí a zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K zavádění integrovaného systému managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se firma přihlásila vydáním politiky pod názvem

HLAVNÍ ZÁSADY MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI ELEKTROMONT BRNO, AKCIOVÁ SPOLEČNOST - Politika jakosti, environmentálního managementu a BOZP

Elektromont Brno, akciová společnost je elektromontážní firmou zabezpečující komplexní elektromontáže, dodávky, projekty a služby ve všech oblastech průmyslu a občanské vybavenosti. Svoji činnost realizuje pod nezaměnitelným sloganem společnosti/p>

„dokonalost každým voltem“

Akciová společnost Elektromont Brno, jako významný dodavatel elektromontážních prací, si je vědoma vlivu svých činností na kvalitu dodávek, dopadů na životní prostředí i na hygienické podmínky, ochranu zdraví a bezpečnost při práci a proto k naplnění uvedeného sloganu

vyhlašuje

pro období od 04 /2018 do roku 04/2021 hlavní zásady a cíle integrovaného systému řízení v oblastech managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví, splňující požadavky podle:

ČSN EN ISO 9001:2016Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 14001:2016Systém environmentálního managementu
ČSN OHSAS 18001:2008Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hlavní zásady a cíle:

 • při své podnikatelské činnosti se orientovat na zákazníka tak, aby spokojenost zákazníka, jako hlavní cíl naší práce byla zajištěna plným uspokojením všech jeho požadavků, potřeb a očekávání v nejvyšší kvalitě, bezpečně, s ohledem na životní prostředí, v nejkratším možném čase a za konkurenceschopné ceny
 • při své podnikatelské činnosti ctít to, že všichni občané mají právo na zdravé životní prostředí, zaměstnanci a osoby pohybující se s naším vědomím na pracovištích mají právo na zvládnutí svých úkolů bez poškození (újmy) zdraví
 • jakost všech procesů dosahovat jejich systematickým plánováním, sledováním, vyhodnocováním a zlepšováním v souladu s normativními požadavky legislativních předpisů
 • kvalitou naší práce, přístupem k ochraně životního prostředí a péčí o bezpečnost práce a ochranu zdraví, nadchnout své zákazníky a trvale patřit k nejlepším a nejvyhledávanějším firmám v oboru elektromontáží a systematicky tak přispívat k zvětšování podílu na trhu
 • usilovat o trvalé zlepšování péče o životní prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví; soulad s požadavky všech zákonů, předpisů a nařízení o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví je pro nás nejnižším akceptovatelným standardem
 • vytvořit, udržovat a zlepšovat systém kvalifikovaného vyhledávání, posuzování a minimalizování bezpečnostních rizik na pracovištích, s přenosem informací na všechny zainteresované strany, neohrozit svou činností bezpečnost zařízení zákazníka
 • důrazně dbát na praktické uplatňování veškerých legislativních, technických a organizačních opatření při stanovených bezpečnostních rizik, včetně jejich prevence
 • udržovat pořádek na pracovištích, zejména na staveništích externích elektromontáží u našich zákazníků, minimalizovat tak negativní dopady vlastních činností na životní prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví
 • školením a vzděláváním zaměstnanců zvyšovat znalosti a odpovědnost za vlastní bezpečnost a prohlubovat jejich povědomí o ochraně životního prostředí
 • pozitivně ovlivňovat naše dodavatele, odběratele, přepravce a další smluvní partnery tak, aby se svým aktivním přístupem k životnímu prostředí, bezpečnosti práce stali nedílnou součástí zavedených systémů managementu
 • udržovat otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a státní správou; sponzorstvím podporovat v regionech našich činností oblast zdravotnictví, kultury, sportu a jiných zájmových organizací a spolků

Úkoly a odpovědnost:

 • úkoly vyplývající z hlavních zásad a stanovených cílů, jsou úkoly každého zaměstnance společnosti v rámci své pracovní činnosti, odpovědného na svém stupni zařazení
 • rozpracování, realizace a kontrola hlavních zásad a cílů jsou odpovědností každého vedoucího zaměstnance společnosti
 • konečnou odpovědnost za zavedení systémů managementu, jejich plnění a trvalé zlepšování nese vrcholové vedení společnosti
 • od naplňování hlavních zásad a cílů očekává představenstvo dlouhodobou ekonomickou prosperitu, dobrou pověst a konkurence schopnost na svém segmentu trhu

Informace o enviromentálních aspektech společnosti:

 • informace budou poskytnuty na základě e-mailové žádosti zaslané Představitelli vedení pro jakost

E-mail: Knosova@elektromont.cz

Naše snažení bylo ohodnoceno následující certifikací:


CERTIFIKACE - Certifikáty systému jakostiCERTIFIKACE - Ochrana životního prostředíCERTIFIKACE - Certifikáty systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – SM BOZP

Sídlo společnosti

Elektromont Brno, akciová společnost

Žarošická 4315/17, Židenice
628 00 Brno

Kontakt

+420 543 210 712

elektromont@elektromont.cz