Integrovaný systém dle ISO

HLAVNÍ ZÁSADY MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI ELEKTROMONT BRNO, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Politika jakosti, environmentálního managementu a BOZP

Elektromont Brno, akciová společnost je elektromontážní firmou zabezpečující komplexní elektromontáže, dodávky, projekty a služby ve všech oblastech průmyslu a občanské vybavenosti. Svoji činnost realizuje pod nezaměnitelným sloganem společnosti

„dokonalost každým voltem“

Akciová společnost Elektromont Brno, jako významný dodavatel elektromontážních prací, si je vědoma vlivu svých činností na kvalitu dodávek, dopadů na životní prostředí i na hygienické podmínky, ochranu zdraví a bezpečnost při práci a proto k naplnění uvedeného sloganu

vyhlašuje

pro období od 01 /2021 do roku 12/2024 hlavní zásady a cíle integrovaného systému řízení v oblastech managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví, splňující požadavky podle:

ČSN EN ISO 9001:2016Systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 14001:2016Systém environmentálního managementu
ČSN ISO 45001:2018Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hlavní zásady a cíle:

 • při své podnikatelské činnosti se orientovat na zákazníka tak, aby spokojenost zákazníka, jako hlavní cíl naší práce byla zajištěna plným uspokojením všech jeho požadavků, potřeb a očekávání v nejvyšší kvalitě, bezpečně, s ohledem na životní prostředí, v nejkratším možném čase a za konkurenceschopné ceny
 • při své podnikatelské činnosti ctít to, že všichni občané mají právo na zdravé životní prostředí, zaměstnanci a osoby pohybující se s naším vědomím na pracovištích mají právo na zvládnutí svých úkolů bez poškození (újmy) zdraví
 • jakost všech procesů dosahovat jejich systematickým plánováním, sledováním, vyhodnocováním a zlepšováním v souladu s normativními požadavky legislativních předpisů
 • kvalitou naší práce, přístupem k ochraně životního prostředí a péčí o bezpečnost práce a ochranu zdraví, nadchnout své zákazníky a trvale patřit k nejlepším a nejvyhledávanějším firmám v oboru elektromontáží a systematicky tak přispívat k zvětšování podílu na trhu
 • usilovat o trvalé zlepšování péče o životní prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví; soulad s požadavky všech zákonů, předpisů a nařízení o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví je pro nás nejnižším akceptovatelným standardem
 • vytvořit, udržovat a zlepšovat systém kvalifikovaného vyhledávání, posuzování a minimalizování bezpečnostních rizik na pracovištích, s přenosem informací na všechny zainteresované strany, neohrozit svou činností bezpečnost zařízení zákazníka
 • důrazně dbát na praktické uplatňování veškerých legislativních, technických a organizačních opatření při stanovených bezpečnostních rizik, včetně jejich prevence a komunikace s pracovníky i dodavateli a zákazníky
 • udržovat pořádek na pracovištích, zejména na staveništích externích elektromontáží u našich zákazníků, minimalizovat tak negativní dopady vlastních činností na životní prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví
 • školením a vzděláváním zaměstnanců zvyšovat znalosti a odpovědnost za vlastní bezpečnost a prohlubovat jejich povědomí o ochraně životního prostředí
 • pozitivně ovlivňovat naše dodavatele, odběratele, přepravce a další smluvní partnery tak, aby se svým aktivním přístupem k životnímu prostředí, bezpečnosti práce stali nedílnou součástí zavedených systémů managementu
 • udržovat otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a státní správou; sponzorstvím podporovat v regionech našich činností oblast zdravotnictví, kultury, sportu a jiných zájmových organizací a spolků

Úkoly a odpovědnost:

 • úkoly vyplývající z hlavních zásad a stanovených cílů, jsou úkoly každého zaměstnance společnosti v rámci své pracovní činnosti, odpovědného na svém stupni zařazení
 • rozpracování, realizace a kontrola hlavních zásad a cílů jsou odpovědností každého vedoucího zaměstnance společnosti
 • konečnou odpovědnost za zavedení systémů managementu, jejich plnění a trvalé zlepšování nese vrcholové vedení společnosti
 • od naplňování hlavních zásad a cílů očekává představenstvo dlouhodobou ekonomickou prosperitu, dobrou pověst a konkurence schopnost na svém segmentu trhu

Informace o enviromentálních aspektech společnosti:

 • informace budou poskytnuty na základě e-mailové žádosti zaslané Představitelli vedení pro jakost

E-mail: Knosova@elektromont.cz

Naše snažení bylo ohodnoceno následující certifikací:


CERTIFIKACE - Certifikáty systému jakostiCERTIFIKACE - Ochrana životního prostředíCERTIFIKACE - Certifikáty systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – SM BOZP

Sídlo společnosti

Elektromont Brno, akciová společnost

Žarošická 4315/17, Židenice
628 00 Brno

Kontakt

+420 543 210 712

elektromont@elektromont.cz