Dokonalost každým voltem

Elektromont Brno, akciová společnost

Společnost Elektromont Brno, akciová společnost patří mezi přední elektromontážní firmy v České republice. Nabízí komplexní řešení v oboru elektro a to v oblasti silnoproudu do napětí 110 kV, slaboproudu, měření a regulace a řídících systémů. Od svého založení v roce 1993 se společnost orientuje především na projekční, inženýrskou a montážní činnost, včetně výchozích revizí a servisních prací.

Jednou z hlavních předností firmy jsou dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti při realizaci mnoha zakázek pro tuzemské a zahraniční zákazníky a to jak v ČR tak i na akcích po celé Evropě.

Novinky

 • 27.07.2017

  Rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie

  Společnost Elektromont Brno, akciová společnost, se sídlem Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 24319139, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6920 (dále jen „Společnost“), tímto zveřejňuje následující rozhodnutí:

  1. Valná hromada Společnosti přijala dne 2. 6. 2017 rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie. Rozhodnutím byly současně změněny stanovy Společnosti, o čemž byl sepsán notářský zápis N 594/2017, NZ 705/2017 ze dne 2. 6. 2017, sepsaný Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem se sídlem v Brně.

  2. Společnost uveřejňuje své rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie. Rozhodnutí bude také zveřejněno v Obchodním věstníku.

  3. Společnost vyzývá své akcionáře k odevzdání akcií, a to ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. Společnost bude přebírat akcie od akcionářů na adrese Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno, v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 15:00 hod. Po převzetí akcií Společnost vystaví akcionáři potvrzení o jejich převzetí.

  4. Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků na www.cdcp.cz).

  5. Společnost toto rozhodnutí zašle svým akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

  6. Akcionář je povinen při odevzdání akcií Společnosti sdělit číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Pokud tento údaj nesdělí, určí mu k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce.

  7. Odevzdá-li akcionář Společnosti akcie a nesdělí-li jí číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován, ani v dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

  8. Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním akcií, určí Společnost k jejich odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a při jejím vyhlášení upozorní, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

  9. Na žádost Společnosti zaeviduje centrální depozitář zaknihované akcie do centrální evidence na majetkové účty uvedené akcionářem v žádosti. Žádost Společnost podá po uplynutí lhůty uvedené v odst. 3 tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí dodatečné lhůty podle odst. 8 tohoto rozhodnutí. Žádost je Společnost oprávněna podat i dříve, a to pokud jí budou odevzdány všechny akcie.

  10. Po prohlášení neodevzdaných akcií za neplatné prodá Společnost zaknihované akcie s odbornou péčí. Výtěžek z prodeje zaknihovaných akcií vyplatí akcionáři, jehož akcie byly prohlášeny za neplatné, po započtení pohledávek vzniklých Společnosti prohlášením akcií za neplatné a prodejem zaknihovaných akcií, které je nahradily.

  11. Přeměna akcií na zaknihované akci se řídí občanským zákoníkem, zejména pak § 529 až § 535 občanského zákoníku.

  V Brně dne 27. 7. 2017

  Elektromont Brno, akciová společnost

  Ing. Radim Kříva, předseda představenstva

  Ing. Pavol Hubočan, člen představenstva

 • 06.03.2017

  Dokončení zakázky elektroinstalace mořící linky

  V současné době pobočka v Třinci dokončuje elektroinstalaci mořící linky drátů z nerezové oceli pro společnost Taurid Ostrava s.r.o. v areálu BGH Edelstahl Lugau v Německu 
  Montáž byla prováděna na 5 technologických linkách, kde jsme nainstalovali 35 km NN kabeláže a připojili celkem 750 ks akčních členů.

 • 02.03.2017

  Posílení elektrického napájení pro R-Sever 2 6kV z R-Mír 6kV

  Třinecká pobočka zdárně ukončila realizaci zakázky pro společnost Energetika Třinec, a.s.  "Posílení el. napájení pro R-Sever 2 6kV z R-Mír 6kV". Realizace díla obsahovala rekonstrukci 3 ks VN kobek 6 kV s osazením moderních ochran SIPROTEC 7SJ80, 7SD80. Součástí zakázky bylo i posílení energomostu o novou ocelovou konstrukci a vybudování nové kabelové trasy o délce 1100m pro instalaci VN a NN kabeláže. 

 • 31.01.2017

  Ukončení realizace zakázky pro společnost Hyundai ENGINEERING CZECH s.r.o., Frýdek-Místek

  Naše společnost úspěšně ukončila realizaci zakázky v objemu 125,3 mil. Kč pro společnost Hyundai ENGINEERING CZECH s.r.o., Frýdek-Místek. Investorem zakázky byla společnost Mobis Automotive System Czech s.r.o., Nošovice, která v Mošnově vybudovala nový závod pro výrobu světlometů do osobních silničních vozidel "MOBIS LAMP SHOP" na výrobu autosvětel. Elektromontážní práce byly zrealizovány v průběhu 5 měsíců a podílelo se na nich přibližně 25 našich zaměstnanců. Závod o celkové ploše 18,9 ha zahrnuje jednopodlažní výrobní halu s částečným druhým podlažím a s dvoupodlažním administrativním přístavkem o celkových rozměrech cca 170m x 262m a výšce 14,7m. Výrobní kapacita závodu je určena pro výrobu světlometů až pro 1 mil. automobilů za rok, zahrnující 2 mil. ks čelních světlometů a 2 mil. ks zadních skupinových svítilen.

 • 23.09.2015

  CERTIFIKÁT NEN 4400-2

  Ode dne 23. 9. 2015 je společnost Elektromont Brno, akciová společnost certifikovaná dle holandské normy NEN 4400-2, čímž splňuje vysoké nároky holandských zákazníků.
  Tento certifikát je k dispozici v registru (Register Normering Arbeid) na www.normeringarbeid.nl.
  Norma NEN 4400-2 byla vyvinuta pro společnosti, které mají své sídlo mimo Nizozemsko. Tato norma obsahuje požadavky na kontrolu a hodnocení společností se sídlem mimo území Nizozemska, které poskytují své pracovníky za účelem práce a hodnocení všech dodavatelů a subdodavatelů se sídlem mimo Nizozemsko za účelem zjištění, že jsou organizovány takovým způsobem, že lze bezpečně předpokládat, že povinnosti z pracovního poměru budou splněny.Sídlo společnosti

Elektromont Brno, akciová společnost

Žarošická 4315/17, Židenice
628 00 Brno

Kontakt

+420 543 210 712

elektromont@elektromont.cz