Dokonalost každým voltem

Elektromont Brno, akciová společnost

Společnost Elektromont Brno, akciová společnost patří mezi přední elektromontážní firmy v České republice. Nabízí komplexní řešení v oboru elektro a to v oblasti silnoproudu do napětí 110 kV, slaboproudu, měření a regulace a řídících systémů. Od svého založení v roce 1993 se společnost orientuje především na projekční, inženýrskou a montážní činnost, včetně výchozích revizí a servisních prací.

Jednou z hlavních předností firmy jsou dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti při realizaci mnoha zakázek pro tuzemské a zahraniční zákazníky a to jak v ČR tak i na akcích po celé Evropě.

Novinky

 • 11.10.2017

  Opakovaná výzva k odevzdání akcií

  OPAKOVANÁ VÝZVA K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ

  obchodní společnost Elektromont Brno, akciová společnost, IČO: 243 19 139, se sídlem Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6920 (dále jen „Společnost“)

  1. Valná hromada Společnosti konaná dne 2. 6. 2017 rozhodla o přeměně všech 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 250.000,- Kč na kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě. Změna podoby akcií Společnosti byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6920 dne 5. 6. 2017.

  2. Společnost vyzvala všechny své akcionáře k odevzdání všech akcií do dispozice Společnosti a ke sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány, a to ve lhůtě nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění oznámení rozhodnutí valné hromady o přeměně podoby akcií společnosti v Obchodním věstníku, tedy ode dne 27. 7. 2017.

  3. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyly Společnosti odevzdány všechny akcie v listinné podobě, Společnost vyzývá vlastníky cenných papírů, kteří jsou v prodlení s odevzdáním akcií v listinné podobě, aby tak učinili v dodatečné lhůtě. Představenstvo společnosti v souladu s § 531 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), určuje dodatečnou lhůtu k odevzdání akcií v listinné podobě nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku. Společnost bude přebírat akcie od akcionářů na adrese Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno, v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 15:00 hod. Po předchozí písemné dohodě může dojít k předání akcií i mimo výše stanovený čas a místo předání akcií. Po převzetí akcií Společnost vystaví akcionáři potvrzení o jejich převzetí.

  4. Obsah této výzvy je současně zveřejněn v Obchodním věstníku.

  5. Společnost dále své akcionáře opakovaně vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků na www.cdcp.cz).

  6. Akcionář je povinen při odevzdání akcií v dodatečné lhůtě Společnosti sdělit číslo svého majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Pokud tento údaj nesdělí, určí mu k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce.

  7. Odevzdá-li akcionář Společnosti akcie a nesdělí-li jí číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován, ani v dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

  8. Společnost akcionáře upozorňuje, že pokud ve výše stanovené dodatečné lhůtě své listinné akcie výše uvedeným způsobem nepředloží, prohlásí je Společnost za neplatné.

  9. Po prohlášení neodevzdaných akcií za neplatné prodá Společnost zaknihované akcie s odbornou péčí postupem dle § 534 občanského zákoníku. Výtěžek z prodeje zaknihovaných akcií vyplatí akcionáři, jehož akcie byly prohlášeny za neplatné, po započtení pohledávek vzniklých Společnosti prohlášením akcií za neplatné a prodejem zaknihovaných akcií, které je nahradily.

  10. Na žádost Společnosti zaeviduje centrální depozitář zaknihované akcie do centrální evidence na majetkové účty uvedené akcionářem v žádosti. Žádost Společnost podá po uplynutí dodatečné lhůty uvedené v odst. 3 tohoto rozhodnutí. Žádost je Společnost oprávněna podat i dříve, a tehdy pokud jí budou odevzdány všechny akcie.

  11. Přeměna akcií na zaknihované akci se řídí občanským zákoníkem, zejména pak § 529 až § 535 občanského zákoníku.

  V Brně dne 2. 10. 2017

  Elektromont Brno, akciová společnost

  Ing. Radim Kříva, předseda představenstva

  Norbert Hrabalík, MBA, člen představenstva

 • 27.07.2017

  Rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie

  Společnost Elektromont Brno, akciová společnost, se sídlem Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 24319139, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6920 (dále jen „Společnost“), tímto zveřejňuje následující rozhodnutí:

  1. Valná hromada Společnosti přijala dne 2. 6. 2017 rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie. Rozhodnutím byly současně změněny stanovy Společnosti, o čemž byl sepsán notářský zápis N 594/2017, NZ 705/2017 ze dne 2. 6. 2017, sepsaný Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem se sídlem v Brně.

  2. Společnost uveřejňuje své rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie. Rozhodnutí bude také zveřejněno v Obchodním věstníku.

  3. Společnost vyzývá své akcionáře k odevzdání akcií, a to ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. Společnost bude přebírat akcie od akcionářů na adrese Žarošická 4315/17, Židenice, 628 00 Brno, v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 15:00 hod. Po převzetí akcií Společnost vystaví akcionáři potvrzení o jejich převzetí.

  4. Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků na www.cdcp.cz).

  5. Společnost toto rozhodnutí zašle svým akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

  6. Akcionář je povinen při odevzdání akcií Společnosti sdělit číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Pokud tento údaj nesdělí, určí mu k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce.

  7. Odevzdá-li akcionář Společnosti akcie a nesdělí-li jí číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován, ani v dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

  8. Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním akcií, určí Společnost k jejich odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a při jejím vyhlášení upozorní, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

  9. Na žádost Společnosti zaeviduje centrální depozitář zaknihované akcie do centrální evidence na majetkové účty uvedené akcionářem v žádosti. Žádost Společnost podá po uplynutí lhůty uvedené v odst. 3 tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí dodatečné lhůty podle odst. 8 tohoto rozhodnutí. Žádost je Společnost oprávněna podat i dříve, a to pokud jí budou odevzdány všechny akcie.

  10. Po prohlášení neodevzdaných akcií za neplatné prodá Společnost zaknihované akcie s odbornou péčí. Výtěžek z prodeje zaknihovaných akcií vyplatí akcionáři, jehož akcie byly prohlášeny za neplatné, po započtení pohledávek vzniklých Společnosti prohlášením akcií za neplatné a prodejem zaknihovaných akcií, které je nahradily.

  11. Přeměna akcií na zaknihované akci se řídí občanským zákoníkem, zejména pak § 529 až § 535 občanského zákoníku.

  V Brně dne 27. 7. 2017

  Elektromont Brno, akciová společnost

  Ing. Radim Kříva, předseda představenstva

  Ing. Pavol Hubočan, člen představenstva

 • 06.03.2017

  Dokončení zakázky elektroinstalace mořící linky

  V současné době pobočka v Třinci dokončuje elektroinstalaci mořící linky drátů z nerezové oceli pro společnost Taurid Ostrava s.r.o. v areálu BGH Edelstahl Lugau v Německu 
  Montáž byla prováděna na 5 technologických linkách, kde jsme nainstalovali 35 km NN kabeláže a připojili celkem 750 ks akčních členů.

 • 02.03.2017

  Posílení elektrického napájení pro R-Sever 2 6kV z R-Mír 6kV

  Třinecká pobočka zdárně ukončila realizaci zakázky pro společnost Energetika Třinec, a.s.  "Posílení el. napájení pro R-Sever 2 6kV z R-Mír 6kV". Realizace díla obsahovala rekonstrukci 3 ks VN kobek 6 kV s osazením moderních ochran SIPROTEC 7SJ80, 7SD80. Součástí zakázky bylo i posílení energomostu o novou ocelovou konstrukci a vybudování nové kabelové trasy o délce 1100m pro instalaci VN a NN kabeláže. 

 • 31.01.2017

  Ukončení realizace zakázky pro společnost Hyundai ENGINEERING CZECH s.r.o., Frýdek-Místek

  Naše společnost úspěšně ukončila realizaci zakázky v objemu 125,3 mil. Kč pro společnost Hyundai ENGINEERING CZECH s.r.o., Frýdek-Místek. Investorem zakázky byla společnost Mobis Automotive System Czech s.r.o., Nošovice, která v Mošnově vybudovala nový závod pro výrobu světlometů do osobních silničních vozidel "MOBIS LAMP SHOP" na výrobu autosvětel. Elektromontážní práce byly zrealizovány v průběhu 5 měsíců a podílelo se na nich přibližně 25 našich zaměstnanců. Závod o celkové ploše 18,9 ha zahrnuje jednopodlažní výrobní halu s částečným druhým podlažím a s dvoupodlažním administrativním přístavkem o celkových rozměrech cca 170m x 262m a výšce 14,7m. Výrobní kapacita závodu je určena pro výrobu světlometů až pro 1 mil. automobilů za rok, zahrnující 2 mil. ks čelních světlometů a 2 mil. ks zadních skupinových svítilen.

 • 23.09.2015

  CERTIFIKÁT NEN 4400-2

  Ode dne 23. 9. 2015 je společnost Elektromont Brno, akciová společnost certifikovaná dle holandské normy NEN 4400-2, čímž splňuje vysoké nároky holandských zákazníků.
  Tento certifikát je k dispozici v registru (Register Normering Arbeid) na www.normeringarbeid.nl.
  Norma NEN 4400-2 byla vyvinuta pro společnosti, které mají své sídlo mimo Nizozemsko. Tato norma obsahuje požadavky na kontrolu a hodnocení společností se sídlem mimo území Nizozemska, které poskytují své pracovníky za účelem práce a hodnocení všech dodavatelů a subdodavatelů se sídlem mimo Nizozemsko za účelem zjištění, že jsou organizovány takovým způsobem, že lze bezpečně předpokládat, že povinnosti z pracovního poměru budou splněny.Sídlo společnosti

Elektromont Brno, akciová společnost

Žarošická 4315/17, Židenice
628 00 Brno

Kontakt

+420 543 210 712

elektromont@elektromont.cz